(1)
Irgasheva Shokhida Sadriddinovna. Neologisms In English. AJSHR 2021, 2, 182-188.