[1]
Irgasheva Shokhida Sadriddinovna, “Neologisms In English”, AJSHR, vol. 2, no. 2, pp. 182–188, Apr. 2021.